In dulci jubilo

Julpsalmen In dulci jubilo.

Om

  • Julpsalmen In dulci jubilo är skriven på makaronisk vers, vilket innebär att texten är en blandning mellan latin och ett annat språk.
  • Den tidigaste kända versionen av In dulci jubilo är på tyska och latin och sägs vara känd sedan 1300-talet.
  • Den första svenska översättningen kom redan 1582.
  • Inför 1986 års psalmbok bearbetades psalmen något.

Text

Texten till julpsalmen In dulci jubilo i två versioner från åren 1986 och 1695.

1986 års psalmbok

In dulci jubilo vi sjunger nu i tro.
All vår hjärtans glädje är in praecepio
och lyser såsom solen matris in gremio.
Alpha es et O, Alpha es et O.

O Jesu parvule, låt mig din nåd få se.
Trösta du mitt sinne, o puer optime.
Låt mig din godhet finna, o princeps gloriae.
Trahe me post te, trahe me post te.

O Patris caritas, o nati lenitas!
Om vi än fördärvats per nostra crimina
har han åt oss förvärvat coelorum gaudia.
Eja vor´ vi där, eja vor´ vi där

Ubi sunt gaudia uti den helga stad
himlens änglar sjunga nova cantica
och alla klockor ringa in regis curia.
Eja, vor´ vi där, eja, vor´ vi där!

1695 års psalmbok

Texten som den återges i 1695 års psalmbok.

In dulci jubilo,
Siunger på jorden boo/
All wår hiertans glädie
Ligger in præsepio,
Och skijn som Solen wida
Matris in gremio,
Alpha es & O, Alpha es & O.

O JEsu parvule,
Tin nåde migh betee/
Trösta mitt hierta och sinne/
O puer optime,

Låt migh tin godhet finna
O Princeps gloriæ,
Trahe me post te, Trahe me post te!

O Patris charitas,
O Nati lenitas,
Wij wore alle fördärfwad
Per nostra crimina:
Så hafwer han oss förwärfwat
Cœlorum gaudia:
Eija wore wij ther! Eija wore wij ther!

Ubi sunt gaudia,
I then helga Stadh/
Ther the Änglar siunga
Nova cantica;
Och the klockor klinga/
In Regis curia;
Eija wore wij ther! Eija wore wij ther!